Map of Huaqiangbei

1 – Huaqiang Plaza
2 – Huaqiang Electronics World
3 – SEG Plaza
4 –
5 –
6 –
7 – Pacific Camera Market
8 –
9 –
10 –
11 – Longsheng
12 – Manhar
13 – Shopping mall
14 –
15 – SMT components
16 – Duhui
17 – Mobile phone components
18 – Mobile phone components